Obsah

Registr oznámení pro účely zákona č. 159/2006 Sb.

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen "zákon o střetu zájmů"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v § 2 zákona předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11), nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Oznámení činí veřejní funkcionáři formou čestného prohlášení nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Oznámení se podle § 12 odst. 5 podává na formuláři, jehož strukturu a formát stanovilo Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 578/2006 Sb. 

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou a vedoucí státní zaměstnanci, kteří jsou oprávněni vést na jednotlivém stupni řízení správního úřadu podřízené zaměstnance.

Formulář pro podání čestného prohlášení ve formátu pdf, nebo aktivní formulář pro vyplnění pomocí programu 602XML Filler, lze odevzdat buď osobně evidenčními orgánu, nebo zaslat elektronicky podepsaný ověřeným elektronickým podpisem.

Tajemník městského úřadu je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení.

 

Každý má podle § 13 odst. 2 zákona o střetu zájmů, právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně (pracoviště Praha 2, Podskalská 19, 5. patro), u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.  Písemná žádost musí podle obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:

a) osobně u evidenčního orgánu,

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.


Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě). O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4 zákona o střetu zájmů.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.